ΑρχικήΑνακοινώσειςΔικαιολογητικά για την άδεια ανατροφής τέκνου

Δικαιολογητικά για την άδεια ανατροφής τέκνου

- Advertisement -spot_img

Τον τελευταίο 1,5 χρόνο περίπου έχει προκληθεί μεγάλη σύγχυση σε συναδέλφους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που επιχειρούν να λάβουν υπηρεσιακή άδεια εκπαίδευσης (ιδίως την εννεάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου). Δεν υπήρχε σαφές πλαίσιο για τα δικαιολογητικά, συνάδελφοι συχνά καλούνταν να προσκομίζουν συνεχώς καινούρια στοιχεία ή να τροποποιήσουν παλαιότερα, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις πληρωμών. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η εξάμηνη (και πλέον) καθυστέρηση πληρωμών τη χρονιά 2020-21 που οδήγησε την ΟΙΕΛΕ στην αποστολή εξωδίκου προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Η ΟΙΕΛΕ, μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια (και χωρίς αυτό να είναι δικαιοδοσία της) συγκέντρωσε τα βασικά δικαιολογητικά και εξέδωσε σχετική ανακοίνωση. Ωστόσο, αναμέναμε από το Υπουργείο την επίσημη λίστα των δικαιολογητικών, η οποία εστάλη στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και την αναδημοσιεύουμε:

Για την έκδοση της διοικητικής πράξης χορήγησης
άδειας ανατροφής τέκνου, απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
1) Αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης εκπαιδευτικού με ημερομηνία προγενέστερη της έναρξης
άδειας ανατροφής
2) Έγγραφο του σχολείου όπου υπηρετεί ο/η ενδιαφερόμενος/η εκπαιδευτικός με το οποίο
διαβιβάζονται η αίτησή του με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά
3) Υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο της υπογραφής του/της ενδιαφερόμενου/ης εκπαιδευτικού ότι θα
κάνει χρήση της εννεάμηνης άδειας ανατροφής και όχι του μειωμένου ωραρίου (Το γνήσιο της
υπογραφής βεβαιώνεται είτε από τα ΚΕΠ είτε από το www.gov.gr)
4) Υπεύθυνη δήλωση του/της συζύγου του/της ενδιαφερόμενου/ης εκπαιδευτικού με γνήσιο της
υπογραφής ότι δε θα κάνει χρήση της εννεάμηνης άδειας ανατροφής ούτε του μειωμένου ωραρίου
(Το γνήσιο της υπογραφής βεβαιώνεται είτε από τα ΚΕΠ είτε από το www.gov.gr)
5) Χορηγήσεις αδειών που έχουν εκδοθεί από τη Δ.Π.Ε./Δ.Δ.Ε. όπου ανήκει ο/η ενδιαφερόμενος/η
εκπαιδευτικός (αναρρωτική-επαπειλούμενης κύησης, εφόσον προηγήθηκε, κυοφορίας και λοχείας)
6) Ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου
7) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στην οποία θα πρέπει να εμφανίζεται και το τέκνο για το
οποίο ο/η ενδιαφερόμενος/η εκπαιδευτικός αιτείται άδεια ανατροφής
8) Βεβαιώσεις επιδόματος μητρότητας του ΕΦΚΑ, όπου τα διαστήματα κυοφορίας, λοχείας ή
μεταφοράς κυοφορίας θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια
9) Διοριστήριο του/της ενδιαφερόμενου/ης εκπαιδευτικού, στο οποίο να αναγράφεται το
υποχρεωτικό διδακτικό του/της ωράριο. Σε περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η εκπαιδευτικός δεν
έχει παράσχει συνεχόμενο διδακτικό έργο τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών κατά το σχολικό έτος για
το οποίο αιτείται χορήγησης άδειας ανατροφής, θα πρέπει απαραίτητα να συνυποβάλλεται και το
διοριστήριο του τελευταίου σχολικού έτους κατά το οποίο εργάστηκε στο σχολείο του/της πριν να
του/της χορηγηθεί οποιαδήποτε άλλη άδεια (άνευ αποδοχών, αναρρωτική-επαπειλούμενης κύησης,
κυοφορίας, λοχείας).
ΠΡΟΣ:
Ιδιωτικές Σχολικές Μονάδες
10) Διοριστήριο του/της αναπληρωτή/τριας, το οποίο να καλύπτει το χρονικό διάστημα απουσίας
του/της ενδιαφερόμενου/ης εκπαιδευτικού από το σχολείο του/της
11) Σύμβαση εργασίας του/της ενδιαφερόμενου/ης εκπαιδευτικού, που να είναι σε ισχύ κατά τη
διάρκεια χορήγησης της άδειας ανατροφής
12) Τα αντίστοιχα (ανά περίπτωση) έντυπα (Ε3), Ε4, Ε9 του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ που αφορούν στο σχολικό
έτος, κατά το οποίο ο/η ενδιαφερόμενος/η εκπαιδευτικός παρείχε διδακτικό έργο στο σχολείο και
στα οποία θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα απαραίτητα τα πεδία του αριθμού πρωτοκόλλου και
της ημερομηνίας κατάθεσης.
Επισημαίνουμε ότι η σύμβαση εργασίας και τα δεδομένα που είναι καταχωρημένα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα
πρέπει να συμφωνούν ως προς τις ώρες διδασκαλίας με το διοριστήριο του/της ενδιαφερόμενου/ης
εκπαιδευτικού. Σε περίπτωση τροποποίησης του διοριστηρίου, θα πρέπει να τροποποιούνται και τα
αντίστοιχα δεδομένα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

- Advertisement -spot_img
Δείτε επίσης
Ανακοινώσεις
- Advertisement -spot_img