ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Εισαγωγικά

Το κείμενο αυτό, το οποίο ονομάζεται Πολιτική Απορρήτου, εξηγεί με απλά λόγια πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε από εσάς ή τα οποία εσείς μας παρέχετε στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας ή της επικοινωνίας σας με την Ομοσπονδία.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, με έδρα επί της οδού Χαλκοκονδύλη αρ.13, με ΑΦΜ 090193047, με αρ.τηλ. 2105230819, email oieleomospondia@gmail.com και η οποία εκπροσωπείται νομίμως.

Προτεραιότητά μας αποτελεί η σύννομη επεξεργασία των δεδομένων αυτών και η πλήρη και διαφανή ενημέρωσή σας σχετικά με αυτή. Για οποιαδήποτε απορία μη διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Περιεχόμενα Πολιτικής Απορρήτου

 

 • Πρώτο Τμήμα: Γενικές πληροφορίες

1) Τι είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

2) Τι είναι η  Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

3) Είναι υποχρεωτική η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν;

4)  Πότε και πως συλλέγουμε τα δεδομένα σας

5) Ποιες αρχές τηρούμε κατά την επεξεργασία των δεδομένων

 

 • Δεύτερο Τμήμα: Ανάλυση της επεξεργασίας

Α. Κατηγορίες δπχ που επεξεργαζόμαστε

Β. Σκοποί επεξεργασίας – Νόμιμες βάσεις επεξεργασίας

Γ. Χρόνος-Τόπος διατήρησης δπχ

Ε. Τα δικαιώματα σας

 

 • Τρίτο Τμήμα: Λοιπές πληροφορίες

 

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ: Γενικές Πληροφορίες

 

 1. Τι είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Ο όρος «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» (εφεξής δπχ ή δεδομένα), αναφέρεται σε κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε διεύθυνση, σε αριθμό τηλεφώνου αλλά και μέσω αναφοράς σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Με λίγα λόγια δπχ, είναι κάθε πληροφορία που σχετίζεται και αφορά ένα φυσικό πρόσωπο, είτε μας αποκαλύπτει αμέσως την ταυτότητά του είτε δύναται να μας την αποκαλύψει.

Ως υποκείμενα δεδομένων η Ομοσπονδία μας αποδέχεται μόνο τα φυσικά πρόσωπα.

 

 1. Τι είναι η Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή,  καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

Δηλαδή, σχεδόν οποιαδήποτε ενέργεια, από τη στιγμή που δημιουργείται ένα δπχ μέχρι τη στιγμή που καταστρέφεται (ή που ανωνυμοποιείται πλήρως), συνιστά πράξη επεξεργασίας.

Η επεξεργασία δπχ είναι μια νόμιμη πράξη, εφόσον εκτελείται εντός του πλαισίου που ορίζει η σχετική νομοθεσία, δηλαδή ο εθνικός νόμος 4624/2019 αλλά και ο  ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) 679/2016/ΕΕ.

 

 1. Είναι υποχρεωτική η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν;

Η παραχώρηση κάποιων δεδομένων σας στην Ομοσπονδία είναι απαραίτητη για την άσκηση των καταστατικών και εκ του νόμου αρμοδιοτήτων μας, όταν μας ζητάτε την πραγματοποίηση κάποιας ενέργειας για λογαριασμό σας ή όταν επικοινωνείτε με εμάς.

Με την παρούσα πολιτική σας ενημερώνουμε για τους κανόνες επεξεργασίας που ακολουθούμε.

Εάν δεν μας παραχωρήσετε τα δεδομένα που αναφέρονται κατωτέρω, πιθανότατα δε θα μπορέσουμε να ασκήσουμε τις καταστατικές ή εκ του νόμου αρμοδιότητές μας ή να ανταποκριθούμε στο αίτημα επικοινωνίας ή όποιο άλλο αίτημα μας υποβάλλετε.

 

 1. Πότε και πως συλλέγουμε τα δεδομένα σας

Συλλέγουμε τα δεδομένα σας κατά τις εξής χρονικές στιγμές:

 

Α. Όταν εγγράφεστε ως μέλος πρωτοβάθμιου συνδικαλιστικού σωματείου στον κλάδο της ιδιωτικής εκπαίδευσης

Β. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας (μέσω email ή της φόρμας επικοινωνίας του ιστότοπού μας ή μέσω γραπτής αίτησης)

Γ. Όταν ζητάτε πληροφορίες για τις δραστηριότητές μας

Δ. Όταν υποβάλλετε σε εμάς καταγγελίες για παραβιάσεις της νομοθεσίας

Ε. Όταν υποβάλλετε σε εμάς αίτημα για παροχή νομικής υποστήριξης ή άτυπης μεσολάβησης

Στ. Όταν υποβάλλετε σε εμάς αίτημα για παράσταση στο ΣΕΠΕ ή τα Δικαστήρια

Ζ. Όταν αιτείστε να λαμβάνετε ηλεκτρονικά ενημερώσεις για τα νέα, τις προσφορές και τις εκδηλώσεις μας, δηλαδή με την εγγραφή σας στη λίστα αποδεκτών newsletter

Η. Όταν συμμετέχετε μαζί μας σε συνδικαλιστικές δράσεις (κατά περίπτωση και όχι συστηματικά)

Θ. Όταν περιηγείστε στον ιστότοπό μας

Ι. Όταν αλληλεπιδράτε στις επίσημες σελίδες social media της Ομοσπονδίας μας

 

Διευκρινήσεις

Στην περίπτωση της καταγγελίας και του αιτήματος για νομική υποστήριξη, η Ομοσπονδία επεξεργάζεται όσα δεδομένα της παρέχετε και όσα δεδομένα είναι απαραίτητα για την υποστήριξη των νομικών αξιώσεών σας.

 

 1. Ποιες αρχές τηρούμε κατά την επεξεργασία των δεδομένων

Κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας, αποδεχόμαστε, υιοθετούμε και εφαρμόζουμε τις αρχές επεξεργασίας κατά το αρ.5 ΓΚΠΔ, δηλαδή τα δεδομένα σας :

α) υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»),

β) συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς («περιορισμός του σκοπού»),

γ) είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»),

δ) είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται· λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»),

ε) διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»),

στ) υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ: Ανάλυση της επεξεργασίας

 

Α. Κατηγορίες δπχ που επεξεργαζόμαστε

Η Ομοσπονδία μας συλλέγει και εν συνεχεία επεξεργάζεται (αποθηκεύει κλπ) κατά βάση τις κατωτέρω κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (δπχ), όχι διαρκώς αλλά κατά περίπτωση :

 1. Το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ΑΔΤ, Αριθμό Μητρώου, διεύθυνση οικίας/περιοχή, αριθμός τηλεφώνου (σταθερό/κινητό), διεύθυνση email, σχολείο,
 2. Δεδομένα που μας παρέχετε όταν κάνετε εγγραφή σε newsletter μας
 3. Δεδομένα σας κατά την επίσκεψη, περιήγηση ή χρήση του site μας (βλ. επίσης και Πολιτική Cookies)
 4. Φωτογραφίες από εκδηλώσεις και δράσεις μας (κατά περίπτωση)
 5. To όνομά σας και τη φωτογραφία προφίλ σας, τυχόν σχόλια ή μηνύματά σας στις σελίδες μας στα socia media (εφόσον αλληλεπιδράτε σε αυτές κάνοντας ενέργειες όπως ενδεικτικά like, follow, αποστολή σχολίων ή μηνυμάτων κλπ)

 

Σας διευκρινίζουμε ότι δε ζητούνται κάθε φορά όλες παραπάνω κατηγορίες δπχ από εσάς, παρά μόνο όσες είναι κάθε φορά απαραίτητες για τη συγκεκριμένη ανάγκη.

 

 1. Σκοποί επεξεργασίας – Νόμιμες βάσεις επεξεργασίας

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις παραπάνω κατηγορίες δπχ για τους εξής σκοπούς :

 1. Άσκηση των καταστατικών σκοπών μας.

Ειδικότερα καταστατικοί σκοποί μας είναι :

 • Η προαγωγή και εξυπηρέτηση των ηθικών, επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων όλων των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών και όλων των εργαζομένων.
 • Η ανύψωση του πολιτιστικού επιπέδου των εκπαιδευτικών και γενικότερα του Ελληνικού λαού.
 • Η ανάπτυξη της συνδικαλιστικής ταξικής συνείδησης και η προάσπιση των λαϊκών συμφερόντων από κάθε αντιδημοκρατική ενέργεια.
 • Η κατοχύρωση του εκπαιδευτικού λειτουργήματος και της επαγγελματικής αξιοπρέπειας και η εξασφάλιση της ελευθερίας στη διδασκαλία και στην έκφραση της γνώμης.
 • Η υποστήριξη κάθε είδους δραστηριότητας των Συλλόγων- Μελών της, για την προώθηση των συμφερόντων τους.
 • Η δημοσιοποίηση των εργαζομένων στη δημόσια εκπαίδευση με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
 • Η βελτίωση της Παιδείας με βάση τα ιδανικά της Δημοκρατίας, της εθνικής ανεξαρτησίας, της ειρήνης και η εξασφάλιση της παροχής της με ίσους όρους σε όλα τα παιδιά. Μέσα στο πλαίσιο αυτό βασικοί σκοποί της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. είναι: α) Η ενίσχυση του δημοσίου, κοινωνικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης κάθε μορφής, τύπου και βαθμίδας, β) Η εκπαίδευση να λειτουργεί με την ευθύνη των εκπαιδευτικών, γ)Η υπεράσπιση και εφαρμογή των συνταγματικών και νομοθετικών διατάξεων που κατοχυρώνουν τους παραπάνω κοινωνικούς σκοπούς της εκπαίδευσης και τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Εφόσον καταργηθεί το υφιστάμενο προστατευτικό νομοθετικό πλαίσιο των παραπάνω συνταγματικών σκοπών, η λειτουργία της ιδιωτικής εκπαίδευσης θα έρχεται πλέον σε αντίθεση με το άρθρο 16 του Συντάγματος και δεν θα έχει λόγο ύπαρξης.
 • Η προάσπιση των συμφερόντων και η προαγωγή της ενότητας όλων των εργαζομένων της χώρας μας, η σύσφιξη των δεσμών του Ελληνικού εργατικού κινήματος με το Παγκόσμιο εργατικό κίνημα στην κατεύθυνση της κοινωνικής αλλαγής με τελικό σκοπό την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.
 • Η ανεξαρτησία των συνδικάτων από το κράτος, σαν όρος ύπαρξης του εργατικού κινήματος.

 

Οι σκοποί μας υλοποιούνται μεταξύ άλλων :

 • Με τη διεξαγωγή αγώνων για την περιφρούρηση και διεύρυνση των συνδικαλιστικών κατακτήσεων του κλάδου με διαμαρτυρίες, καταγγελίες, ψηφίσματα, απεργίες και με όλα τα θεμιτά από την άποψη του εργατικού κινήματος μέσα.
 • Με παρακολούθηση εφαρμογής της Νομοθεσίας της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και αγώνα για τη συμπλήρωση και τη βελτίωσή της.
 • Με την οργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, παιδαγωγικών συνεδρίων κ.λ.π., που αποβλέπουν στην προαγωγή της επιστήμης και της Παιδείας και με την ίδρυση βιβλιοθήκης, αναγνωστηρίου, εντευκτηρίου.
 • Με την έκδοση συνδικαλιστικού ενημερωτικού εντύπου, επιστημονικού περιοδικού και μορφωτικών φυλλαδίων.
 • Με τη συμμετοχή της στα συμβουλευτικά και αποφασιστικά όργανα (συμβούλια κρίσης, γνωμοδοτικά) και με την εκπροσώπησή της σε όργανα Διοίκησης της Παιδείας, Κοινωνικής ασφάλισης και της Κοινωνικής πολιτικής.
 • Με τη συνεργασία και σύμπραξη σε κοινούς στόχους με ενώσεις εκπαιδευτικών, επιστημόνων, Δημοσίων και Ιδιωτικών υπαλλήλων και άλλων εργαζομένων, καθώς και με τη συμμετοχή και ενίσχυση των δεσμών μας με διεθνείς συνδικαλιστικές οργανώσεις για την προώθηση του συνδικαλιστικού κινήματος και ανύψωση του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου του Ελληνικού λαού.
 • Με τη συμμετοχή της στη ΓΣΕΕ.

 

 

 1. Διαχείριση
 2. Εξυπηρέτηση σωματείων και εκπαιδευτικών (επικοινωνία, πληροφορίες για δράσεις κλπ),
 3. Υπεράσπιση νομικών αξιώσεων
 4. Συμμόρφωση με τη νομοθεσία
 5. 6. Αποστολή newsletter
 6. Παρακολούθηση, ανάπτυξη, βελτίωση, έρευνα και αξιολόγηση των δράσεών μας
 7. Προώθηση των δραστηριοτήτων μας (social media)

 

 

Νόμιμες βάσεις επεξεργασίας

Σας ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία για τους παραπάνω σκοπούς γίνεται:

 • υπό τη νόμιμη βάση του αρ.6 παρ.1 περιπτ. γ΄ του ΓΚΠΔ 679/2016/ΕΕ (δηλαδή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας).
 • υπό τη νόμιμη βάση του αρ.6 παρ.1 περιπτ. γ’ του ΓΚΠΔ 679/2016/ΕΕ (δηλαδή για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων της Ομοπονδίας
 • (επικουρικά) υπό τη νόμιμη βάση του αρ.6 παρ.1 περιπτ. ά του ΓΚΠΔ 679/2016/ΕΕ (δηλαδή υπό τη συγκατάθεσή σας), σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις επεξεργασιών, για τις οποίες σας ενημερώνουμε σχετικά.

 

Αναφορικά με την αποστολή newsletter σας ενημερώνουμε ότι αυτή γίνεται μόνο εφόσον έχετε εγγραφεί οικειοθελώς στη λίστα αποστολής newsletter της Ομοσπονδίας, δηλαδή κατόπιν συγκατάθεσής σας.

Σε κάθε μήνυμα newsletter που λαμβάνετε, σας παρέχουμε τη δυνατότητα να σταματήσετε την αποστολή τους, με την επιλογή unsubscribe οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμήσετε.

Η αποστολή newsletter γίνεται μόνο για την προώθηση των καταστατικών σκοπών μας και όχι για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.  Η διεύθυνση email σας δεν κοινοποιείται σε τρίτους.

 

Γ. Χρόνος – Τόπος διατήρησης δπχ

Η επεξεργασία των δπχ πρέπει να περιορισμένη χρονικά, κατά το χρόνο που είναι απολύτως απαραίτητος για τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τα παραπάνω, διατηρούνται για χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία αλλά και για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων και εν γένει νομικών αξιώσεών μας.

Στην περίπτωση κάποιας επεξεργασίας που διενεργείται βάσει της συγκατάθεσής σας, τα δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι την ανάκλησή της, άλλως θα επανεξεταστούν εντός 5 ετών από τη λήψη της.

Τα λοιπά δεδομένα σας διατηρούνται στις εγκαταστάσεις της Ομοσπονδίας μας σε φυσική ή κατά περίπτωση ψηφιακή μορφή.

 

 

Δ. Τα δικαιώματα σας

Τα ανωτέρω δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με την παραπάνω πολιτική προστασίας και βεβαίως υποστηρίζουμε και διασφαλίζουμε την άσκηση των δικαιωμάτων σας με αντίστοιχη διαδικασία.

Η απάντησή μας στα αιτήματά σας (είτε αφορά την άσκηση δικαιωμάτων είτε την υποβολή παραπόνων) γίνεται δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας και θα επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας. Αν, όμως, το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υποβληθεί ταυτόχρονα μεγάλος αριθμός αιτημάτων στην Ομοσπονδία μας, θα σας ενημερώσουμε εντός αυτού του μήνα σχετικά με το αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών, εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε. Οι αναφερόμενοι χρόνοι του ενός (1) συν δύο (2) μηνών (εάν απαιτηθεί) είναι οι νόμιμοι και προβλεπόμενοι στον ΓΚΠΔ.

Αν τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, η Ομοσπονδία μας μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή τέλος να αρνηθεί να απαντήσει στο καταχρηστικά επαναλαμβανόμενο αίτημά σας.

 

Ειδικότερα έχετε τα εξής :

 1. Δικαίωμα ενημέρωσης για όλα τα παραπάνω ζητήματα και κάθε άλλο που αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας
 2. Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων που μας έχετε παραχωρήσει
 3. Δικαίωμα επικαιροποίησης/διόρθωσης, σε περίπτωση που κάποια δεδομένα είναι ή καταστούν ανακριβή ώστε να τα διορθώσουμε. Η επικαιροποίηση θα γίνεται εντός 7 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής γραπτού αιτήματός σας και επιβεβαίωσης της ταυτότητάς σας.
 4. Δικαίωμα διαγραφής. Το δικαίωμα αυτό ενδέχεται να υπόκειται σε σχετικούς περιορισμούς λόγω της ανάγκης διατήρησης κάποιων δεδομένων εξαιτίας νομικών υποχρεώσεων. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον δεν υπάρχει νομική υποχρέωση ή νομική αξίωση, στηρίζουμε θερμά το δικαίωμά σας στη διαγραφή δεδομένων.
 5. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν:

α) η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από εσάς και για χρονικό διάστημα που μας επιτρέπει να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

β) η επεξεργασία είναι παράνομη και εσείς αντιτάσσεστε στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητείτε, αντ’ αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους,

γ) δε χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους προαναφερθέντες σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων και σε συναφείς περιπτώσεις

 1. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας σε συγκεκριμένη επεξεργασία για την οποία την παρείχατε και ανάκλησης της συγκατάθεσης στην αποστολή newsletter, δηλαδή το δικαίωμα να ζητήσετε να μη λαμβάνετε στο μέλλον μηνύματα newsletter από την Ομοσπονδία μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω της επιλογής unsubscribe σε οποιοδήποτε τέτοιο email έχετε λάβει.
 2. Δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (dpa.gr) σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζουμε τη σχετική νομοθεσία προστασίας δπχ σχετικά με τα δεδομένα σας

 

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ: Λοιπές πληροφορίες

Α. Η Ομοσπονδία μας χρησιμοποιεί σύγχρονα και επικαιροποιημένα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να αποτρέψει παράνομη εισβολή, πρόσβαση ή διάδοση των προσωπικών δεδομένων σας.

 

Β. Σας ενημερώνουμε ότι δεν προβαίνουμε σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων ή σε κατάρτιση προφίλ.

 

Γ. Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για τη διευκόλυνση της διασύνδεσής σας σε αυτόν, για τη συλλογή στατιστικών δεδομένων επισκεψιμότητας ή και για λόγους marketing. Για περισσότερα επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies.

 

Δ. Φόρμα επικοινωνίας

Μέσω της φόρμας επικοινωνίας μπορείτε να μας αποστείλετε μήνυμα επικοινωνίας και να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις και δραστηριότητές μας. Η επεξεργασία αυτή στηρίζεται στα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή στο να παρέχουμε ένα μέσο ταχείας επικοινωνίας σε εσάς. Στο πλαίσιο αυτό, σας ζητούμε τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα (ονοματεπώνυμο, email, μήνυμα) ενώ τα χρησιμοποιούμε μόνο για να σας απαντήσουμε σχετικά. Σας προτρέπουμε να μη μας αποστέλλετε μηνύματα που περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες για εσάς ή για τρίτους. Σε περίπτωση που μας αποστείλετε ένας τέτοιας φύσης μήνυμα, σας δηλώνουμε ότι θα το διαγράψουμε αμέσως και δε θα προβούμε σε περαιτέρω επεξεργασία ή απάντηση.

 

Ε. Αποστολή Newsletter

Για την εγγραφή σας στη λίστα αποδεκτών newsletter της Ομοσπονδίας μας, σας ζητάμε μόνο το ονοματεπώνυμο και το email σας. Το email σας θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για να σας στέλνουμε ενημερωτικό υλικό για τα νέα και τις δράσεις. Δεν πουλάμε, δεν παραχωρούμε και δεν κοινοποιούμε σε τρίτους το email σας. Έχετε δικαίωμα να ανακαλέστε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας με την επιλογή «unsubscribe» στα email που παραλαμβάνετε ή με  email στo oieleomospondia@gmail.com .

 

Γ. Αναθεωρήσεις της Πολιτικής Απορρήτου

Η Ομοσπονδία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να την αναθεωρεί περιοδικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν αλλαγές, η Ομοσπονδία μας θα καταγράφει την ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης στη νέα Πολιτική απορρήτου και η επικαιροποιημένη Πολιτική θα ισχύει για εσάς από την ημερομηνία αυτή. Σας ενθαρρύνουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Πολιτική Απορρήτου προκειμένου να εξετάζετε εάν υπάρχουν τυχόν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

Δ. Επικοινωνία – Αιτήματα – Παράπονα

Εάν έχετε ερωτήσεις, σχόλια ή παράπονα σχετικά με την διαχείριση ή την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

 

Για την υποβολή παραπόνου ή καταγγελίας σχετικά με παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 6475600, Φαξ: 210 6475628, e-mail για γνωστοποίηση περιστατικού παραβίασης προσωπικών δεδομένων: databreach@dpa.gr, γενικό e-mail: contact@dpa.gr