ΑρχικήΜισθολογικάΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

- Advertisement -spot_img

ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ                                 1411-2022

 • Σύμφωνα με το (ν.4354/2015 αρθ. 9 παρ1), από 1/1/2016 ισχύει το Νέο μισθολόγιο με 19 Μισθολογικά Κλιμάκια (ΜΚ) ανάλογα με τα συμπληρωμένα έτη προϋπηρεσίας. Οι Δ/νσεις Εκπαίδευσης έκαναν κατάταξη με βάση την προϋπηρεσία που είχε διανύσει ο κάθε εκπαιδευτικός μέχρι τις 31-12-2015.

 

 • Στην κατάταξη μέτρησε και όποιο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό είχε αναγνωριστεί ως συναφές με το διδακτικό αντικείμενο από το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ. Σε περίπτωση που κάποιο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό είχε κατατεθεί για αναγνώριση συνάφειας πριν τις 31-12-2015, αλλά το Υπηρεσιακό Συμβούλιο δεν είχε συνεδριάσει για να το αναγνωρίσει, έχει ληφθεί υπόψη για την κατάταξη, αρκεί βέβαια να αναγνωριστεί

ως συναφές έστω και μεταγενέστερα.
Το μεταπτυχιακό προωθεί τον εκπαιδευτικό κατά 2 ΜΚ, ενώ το διδακτορικό κατά 6 ΜΚ.

Αν υπάρχει και μεταπτυχιακό και διδακτορικό, μετράει μόνο το διδακτορικό (ν.4354/2015 αρθ. 9 παρ3α).

 

 • Αποσυνδέεται ο μισθός από το βαθμό. Δηλαδή για το μισθό μετράει μόνο το ΜΚ και όχι ο βαθμός μας.

 

 • Τα ΜΚ αλλάζουν κάθε 2 χρόνια. Εάν στην κατάταξη που έγινε στις 31-12-2015 υπάρχει πλεονάζων χρόνος(π.χ. αν κάποιος είχε 1 έτος και 4 μήνες προϋπηρεσία, το επόμενο ΜΚ θα το πάρει σε 8 μήνες οι οποίοι μετράνε από τον Ιανουάριο 2018. Συνεπώς στο παράδειγμά μας θα αλλάξει ΜΚ το Σεπτέμβριο 2018). Αυτό γίνεται, διότι σύμφωνα με το (ν.4354/2015 αρθρο 26 παρ2) μετά τη Μισθολογική κατάταξη της 31-12-2015, η μισθολογική εξέλιξη όλων των Εκπαιδευτικών αναστέλλεται μέχρι τις 31-12-2017. Δηλαδή ο νόμος (ν.4354/2015) για το Νέο Μισθολόγιο προβλέπει ότι η Μισθολογική εξέλιξη «ξαναπαγώνει» για 2 χρόνια (από 01-01-2016 – 31-12-2017). Από 01-01-2018 η Μισθολογική εξέλιξη ενεργοποιείται εκ νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις( ν.4354/2015 αρθ. 11, παρ.1β) συνυπολογιζόμενου και του τυχόν πλεονάζοντος χρόνου, που είχε υπολογισθεί κατά την αρχική κατάταξη, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου (ν.4354/2015) μέχρι 31-12-2017.

 

 • Οι Μισθολογικές διαφορές(ν.4354/2015 αρθ. 27, παρ.1 & παρ.2) που προκύπτουν από την επανακατάταξη των Εκπαιδευτικών και το ξεπάγωμα της Βαθμολογικής εξέλιξης δεν θα αποδοθούν άμεσα (δηλαδή από 01-01-2016), αλλά σε βάθος τετραετίας. Το Σύνολο της διαφοράς που προκύπτει θα το πάρουμε μετά από 4 χρόνια δηλαδή την 01-01-2019.

Συνεπώς αν με το νέο μισθολόγιο προκύπτει μείωση στο μισθό μας, ο μισθός θα παραμείνει ο ίδιος και η διαφορά θα καταβάλλεται ως «προσωπική διαφορά».

Αύξηση θα ξαναπάρουμε όταν φτάσουμε σε ΜΚ στο οποίο αντιστοιχεί υψηλότερος μισθός.
Αν με το νέο μισθολόγιο προκύπτει αύξηση στο μισθό μας, αυτή θα καταβληθεί σε βάθος τετραετίας(25% κάθε χρόνο, ξεκινώντας από την 01-01-2016).

 

 • Τα επιδόματα για τα παιδιά όπως ίσχυαν με το ν.4354/2015 αρθρο 15 παρ1, τροποποιήθηκαν από το (ν.4512/2018 άρθρο 214 17-01-2018). Συγκεκριμένα:

Το επίδομα παιδιού καταβάλλεται λαμβάνοντας υπόψη α)τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, β)το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα και γ)την κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος.

Ως ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα ορίζεται το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, εξαιρουμένων των επιδομάτων που δεν προσμετρώνται στο φορολογητέο εισόδημα, όλων των μελών της οικογένειας, διαιρούμενο με την κλίμακα ισοδυναμίας.

 

 

 

Η κλίμακα ισοδυναμίας, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, προκύπτει από το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας, σύμφωνα με την ακόλουθη στάθμιση:

α) πρώτος γονέας: στάθμιση 1,

β) δεύτερος γονέας: στάθμιση 1/2,

γ) κάθε εξαρτώμενο τέκνο: στάθμιση 1/4.

Ειδικά για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/2 και κάθε επόμενο εξαρτώμενο τέκνο 1/4.

Το ποσό του επιδόματος, ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και την κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, προσδιορίζεται ως εξής:

 • Έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, εβδομήντα (70) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, επιπλέον εβδομήντα (70) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο, επιπλέον εκατόν σαράντα (140) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου
 • Από έξι χιλιάδες και ένα (6.001) ευρώ έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, σαράντα δύο (42) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, επιπλέον σαράντα δύο (42) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο, επιπλέον ογδόντα τέσσερα (84) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου
 • Από δέκα χιλιάδες και ένα (10.001) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες 15.000) ευρώ, είκοσι οκτώ (28) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, επιπλέον είκοσι οκτώ (28) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο, επιπλέον πενήντα έξι (56) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου

Σημείωση: Το επίδομα παιδιού απαλλάσσεται από κάθε φόρο(παρ. 12), τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (Α΄152) και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα παρά μόνον εάν ρητά προβλέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο οικονομικών ενισχύσεων κοινωνικής προστασίας.

 

 • Τα επιδόματα θέσης ευθύνης όπως ίσχυαν από το ν.4354/2015 αρθρο 16 παρ1 βδ, βστ, βζ, βη, το και από το (ν.4547/2018 αρθρο 19 Μισθολογικές διατάξεις) τροποποιήθηκαν από το ν.4823/2021 άρθρο 28 και διαμορφώνονται ως εξής:

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Άρθρο 28(ν.4823/2021)
Μισθολογικές διατάξεις

Η περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α ́176), ως προς το μηνιαίο επίδομα
θέσης ευθύνης των προϊσταμένων εκπαίδευσης, αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Προϊστάμενοι Εκπαίδευσης:
αα) Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, εννιακόσια (900,00) ευρώ.
ββ) Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, εξακόσια (600) ευρώ.
γγ) Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πεντακόσια πενήντα (550)
ευρώ.
δδ) Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, πεντακόσια (500) ευρώ.
εε) Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
στστ) Προϊστάμενοι των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και
Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τριακόσια
πενήντα (350) ευρώ.
ζζ) Διευθυντές Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων, Ενιαίων Ειδικών
Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων και Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Μουσικών Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με
λυκειακές τάξεις, δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) καθώς και
Διευθυντές εκπαιδευτικών μονάδων στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής
Αρρένων Βόλου, τριακόσια τριάντα (330) ευρώ ή, εφόσον τα Γενικά και Επαγγελματικά
Λύκεια και τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια με λυκειακές τάξεις και τα δημόσια Ι.Ε.Κ.
διαθέτουν εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον μαθητές ή καταρτιζόμενους και οι Σχολικές
Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) τριάντα (30) τουλάχιστον μαθητές,
τριακόσια ογδόντα πέντε (385) ευρώ.
ηη) Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τριακόσια (300) ευρώ.
θθ) Διευθυντές Γυμνασίων, Επαγγελματικών Σχολών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.),
Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων, τετραθέσιων και άνω γενικών και ειδικών δημοτικών
σχολείων και νηπιαγωγείων
, Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και δημόσιων
Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) και Σχολών και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Ο.Α.Ε.Δ., διακόσια εβδομήντα πέντε (275) ευρώ ή, εφόσον τα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και οι λοιπές δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διαθέτουν εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον μαθητές, εκπαιδευόμενους ή καταρτιζόμενους και οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τριάντα (30) τουλάχιστον μαθητές, τριακόσια τριάντα(330) ευρώ.

ιι) Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων, Ε.Κ., Σ.Δ.Ε., δημόσιων Ι.Ε.Κ., Δημόσιων Ε.Σ.Κ. και Σχολών και Κ.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ., Υπεύθυνοι Τομέων Ε.Κ., Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

κκ) Προϊστάμενοι μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων, νηπιαγωγείων και παιδικών σταθμών, εκατόν εξήντα πέντε (165) ευρώ

 

 

 • Κάθε υπερωριακή ώρα διδασκαλίας αμείβεται με 10€ (μεικτά) και για μέχρι 20 ώρες μηνιαίως.

 

 

ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ(Από 01-01-2016 ν.4354/2015)

ΕΤΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΠΕ ΤΕ
0-2 ΜΚ1 1092 1037
2-4 ΜΚ2 1151 1092
4-6 ΜΚ3 1210 1147
6-8 ΜΚ4 1269 1202
8-10 ΜΚ5 1328 1257
10-12 ΜΚ6 1387 1312
12-14 ΜΚ7 1446 1367
14-16 ΜΚ8 1505 1422
16-18 ΜΚ9 1564 1477
18-20 ΜΚ10 1623 1532
20-22 ΜΚ11 1682 1587
22-24 ΜΚ12 1741 1642
24-26 ΜΚ13 1800 1697
26-28 ΜΚ14 1859 1752
28-30 ΜΚ15 1918 1807
30-32 ΜΚ16 1977 1862
32-34 ΜΚ17 2036 1917
34-36 ΜΚ18 2095 1972
36-38 ΜΚ19 2154 2027

 

 

 

 

 

 

 • Εάν για παράδειγμα έως 31/12/2015 ήσουν με το Ενιαίο Μισθολόγιο(ν.4024/2011)

στο ΔΜΚ3 = 1466 Μεικτά,

Από 01-01-2016 εντάχθηκες στο ΜΚ9=1564 Μεικτά

Άρα δικαιούσαι αύξηση 1564-1466=98€, θα την πάρεις σε 4 δόσεις (98/4=24,5€ κάθε φορά)

Συνεπώς από 01-01-2016 πρέπει να πάρεις 1466€+24,5€=1490€ Μεικτά

Από 01-01-2017 πρέπει να πάρεις 1490€+24,5€=1515€ Μεικτά

Από 01-01-2018 πρέπει να πάρεις 1515€+24,5€=1539,5€ Μεικτά

Και από 01-01-2019 πρέπει να πάρεις 1539,5€+24,5€= 1564€ Μεικτά

Όταν φτάσεις να πάρεις το ΜΚ10 τότε θα πάρεις άλλα 59€ (ολόκληρο το ποσό)

 

Μείον τις Κρατήσεις

ΙΚΑ= -10,87%

ΕΤΕΑ=-3,00%

Σύνολο: 13,87%

ΦΜΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

- Advertisement -spot_img
Δείτε επίσης
Ανακοινώσεις
- Advertisement -spot_img